logo

01 4624-200

info@magistra.hr

Rubetićeva 16

Zagreb, 10 000

09.00 -15.00 sati

pon - čet

logo

01 4624-200

info@magistra.hr

Rubetićeva 16

Zagreb, 10000

09:00 -15:00 sati

pon - čet

Nabava

[ 22. prosinca 2023. godine, Zagreb ]

JAVNI NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ice Učilišta Magistra, ustanove za obrazovanje odraslih

 

Na temelju članka 40. stavak 1. točka 1. Zakona o Ustanovama („Narodne novine“ broj 6/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), članka 42. Statuta, Upravno vijeće Učilišta Magistra raspisuje

         

J A V N I   N A T J E Č A J

 

za imenovanje ravnatelja/ice Učilišta Magistra, ustanove za obrazovanje odraslih.

Upute i obavijesti kandidatima:  

Sukladno članku 39. Zakona o Ustanovama („Narodne novine“ broj 6/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22) i članka 42. Statuta Ravnatelja imenuje Upravno vijeće na razdoblje od četiri godine. Na javnom natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati/kinje oba spola.

Uvjeti za imenovanje ravnatelja/ice:

 • magistra struke, odnosno završen diplomski sveučilišni studij ekonomskog, pravnog, tehničkog ili dugog odgovarajućeg smjera, najmanje pet (5) godina radnog iskustva u obrazovanju odraslih, napredno znanje rada na računalu, napredno znanje engleskog jezika,
 • poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje Ustanovom.

U prijavi na javni natječaj obavezno se navode osobni podaci podnositelja/ice prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, e-mail adresa) te naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Prijava mora biti vlastoručno potpisana.

Uz prijavu kandidat/kinja je dužan/a priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili domovnice),
 • presliku diplome,
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je razvidan poslodavac, trajanje staža osiguranja, stvarna i potrebna stručna sprema,
 • dokaz o radnom iskustvu na rukovodećim poslovima, iz koje mora biti vidljivo da je kandidat/kinja radio/la na odgovarajućim poslovima odnosno u stručnoj spremi i struci koja je uvjet za radno mjesto na koje se prijavljuje,
 • uvjerenje da se protiv kandidata / kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat/kinja koji/a će biti predložen/a za imenovanje, pozvat će se da predoči izvornik.

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja na web stranicama Učilišta Magistra.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju te koja je vlastoručno potpisana i poslana poštom na adresu Učilišta Magistra (Ul. Cvjetka Rubetića 16, 10 000 Zagreb).

Za kandidate / kandidatkinje prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem  intervjua.

Ako pozvani kandidat / kandidatkinja ne pristupi testiranju i/ili intervjuu, smatrat će se da je povukao / povukla prijavu na natječaj.

Na razgovoru (intervjuu) će se utvrđivati sposobnosti planiranja i upravljanja s financijama i vremenom, strateško planiranje, komunikacijske vještine, upravljanje resursima, donošenje odluka, te planiranje i koordiniranje.

O rezultatima izbora kandidati/kinje će biti obaviješteni u roku od najkasnije 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Upravno vijeće zadržava pravo poništiti natječaj, u cijelosti ili djelomično, u bilo koje vrijeme do donošenja odluke o imenovanju ravnatelja/ice, bez ikakve odgovornosti prema prijaviteljima.

 

Upravno vijeće Učilišta Magistra

Učilište Magistra – ustanova za obrazovanje odraslih, Rubetićeva 16, Zagreb zajedno s partnerima udruga Eufin, Olympic Int. i Idea d.o.o., ovim putem, u svrhu istraživanja tržišta, poziva zainteresirane na prijave za zapošljavanje u sklopu provedbe projekta „Zaposli se znanjem 2“ UP.02.2.2.17.0033, poziv “Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II”. Ukupna vrijednost projekta je 2.168.253,36 HRK, 85% ukupnih prihvatljivih troškova osigurano je temeljem OPULJP iz sredstava Europskog socijalnog fonda (ESF-a) dok je 15% osigurano iz  Državnog proračuna Republike Hrvatske. Projekt će se, u suradnji s partnerima, provoditi od ožujka 2022. do studenog 2023. godine.

STRUČNJACI /STRUČNJAKINJE:
Programer/ka – software stručnjak/inja za izradu e-tečaja, software platforme i aplikacije
Stručnjak/inja za promidžbu i komunikaciju
Stručnjak/inja mentor za osobe s invaliditetom
Stručnjak/inja za za rad s OSI na edukaciji digitalne aplikacije
Projektni koordinator/ica asistent/ica

Kontakt za slanje životopisa na hrvatskom i engleskom jeziku te pismene molbe:

Kristina Turudić Leko, MBA
Voditeljica projekta Zaposli se znanjem 2
M: 098/1946-649
T: 01/4624-200, F: 01/4610-340
mail: tajnistvo@magistra.hr

Učilište Magistra – ustanova za obrazovanje odraslih, Rubetićeva 16, Zagreb zajedno s partnerima Centar M.A.R.E Rovinj i Love Carpe Diem Zagreb, ovim putem, u svrhu istraživanja tržišta, poziva zainteresirane gospodarske subjekte na sudjelovanje u nabavama planiranim u sklopu provedbe projekta „Zaposli se znanjem“ koji je sufinanciran EU sredstvima u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020., a ukupna vrijednost dodijeljenih bespovratnih sredstava iznosi 1.236.680,63 kn, 85% ukupnih prihvatljivih troškova, 1.051.178,53 kn osigurano je temeljem OPULJP iz sredstava Europskog socijalnog fonda (ESF-a) dok je 15% osigurano iz  Državnog proračuna Republike Hrvatske, temeljem Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva referentne oznake UP.02.2.2.03.0044. Razdoblje provedbe započelo je potpisom ugovora 10.4.2018. i traje do 10.10.2019.

Nabava za potrebe provedbe projekta nabavljati će se prema Postupcima nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi NOJN. Okvirno će se nabavljati sljedeće:

OPREMA I USLUGE

10 radio emitiranja
Izrada 1000 informativnih letaka
Piši/briši pametna ploča i stalak
Kamera
Mikrofon
Olovke, bilježnice, mape 50 komada
Radni materijal za polaznike (markeri, hame papiri, materijali za radne tehnike itd.) za 3 programa
Tisak obrazovnog materijala za 50 polaznika (priručnik 100 str., priručnik prve pomoći cca 40 str., 2 uveza)
Radna odjeća i obuća za 50 polaznika
Troškovi tiskanja obrazovnog materijala – 9 priručnika
Potrošni materijal (mapa, olovke, bilježnice) za 9 polaznika
Tisak potvrde o završenoj edukaciji
Prijevoz korisnika/najam autobusa Sisačko-moslavačka županija- Zagrebačka županija – Rovinj, 3 puta
Prijevoz korisnika/najam autobusa Pula – Rovinj, 3 puta
Trošak prehrane za 50 korisnika i 10 pratitelja, 4 djelatnika, za 3 ciklusa u Rovinju
Izrada web stranice projekta
Javljanje u eter radija 3 puta po 10 minuta
Dizajn brošure
Tisak brošure 1000 komada
Trošak izrade bannera
Promotivne zastave 3 paketa
Stolne zastavice 3 paketa
Krpene vrećice 100 komada
Tisak za krpene vrećice 100 kom
Izrada EU naljepnica 200 kom
Dizajn i tisak plakata 3 komada

 

STRUČNJACI NA UGOVOR O DJELU

Stručnjak suradnik partner rehabilitator – analiza, izrada programa i ostalo
Stručnjak suradnik partnera psihosoc. vještine – stručni dio za 3 programa i 3 priručnika
Stručnjak zaštite na radu – rad na 3 programa i 3 priručnika
Stručnjak suradnik – područje turizma i hotelijerstva, izrada priručnika i programa Mladi 1
Stručnjak suradnik – područje turizma i hotelijerstva, izrada priručnika i programa Mladi 2
Stručnjak suradnik – područje turizma i hotelijerstva, izrada priručnika i programa OSI
Stručnjak rehabilitator za rad s OSI, izrada i provedba dijela kreiranog programa
Stručnjak za pedagoške i andragoške vještine – izrada po mjeri dizjaniranih programa za predavače i mentore

Molimo zainteresirane gospodarske subjekte da nam pošalju informativne ponude za navedene stavke. Molimo iskazati cijene s PDV-om.

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu se javiti e-mailom, telefonom, faxom, poštom ili osobno u Tajništvo Učilišta, radnim danom u vremenu od 09.00-17.00h.

 

Kristina Turudić Leko, MBA
Voditeljica projekta Zaposli se znanjem
M: 098/1946-649
T: 01/4624-200, F: 01/4610-340
mail: tajnistvo@magistra.hr

 

Za projekt “Brzo, zdravo – dostupno svima” nabavljati će se sljedeće:

STRUČNJACI 

Stručnjak za izradu kurikuluma za predavače i mentore

Stručnjak za izradu kurikuluma za osposobljavanje za kuhara brze i zdrave prehrane

Stručnjak u području poduzetništva i komunikacijskih vještina
Stručnjak za andragogiju
Stručnjak za rad s OSI

Stručnjak u selekcijskom odabiru polaznika programa kuhara

Stručnjak iz područja kuharstva – priprema i izrada priručnika

Urednik priručnika

Stručnjak za pripremu nutricionističkog dijela priručnika

Stručnjak za područje nutricionizma
Stručnjak za područje dostupnog turizma

Stručnjak u selekcijskom odabiru polaznika programa turističkih pratitelja/vodiča

Stručnjak za teorijski dio programa osposobljavanja za turističkog pratitelja/vodiča

OSTALO

 1. Studijsko putovanje (5 dana) – Trst, Treviso, Villach, Beč, Maribor, za 15 osoba
 2. Priprema i prijelom priručnika za kuhara
 3. Nabava namirnica za pripremu priručnika

Molimo zainteresirane gospodarske subjekte da nam pošalju informativne ponude za navedene stavke. Molimo iskazati cijene s PDV-om.

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu se javiti e-mailom, telefonom, faxom, poštom ili osobno u Tajništvo Učilišta, radnim danom u vremenu od 09.00-17.00h.

T: 01/4624-200, F: 01/4610-340
mail: tajnistvo@magistra.hr